Namazake (生酒)

Namazake är sake som inte pastöriserats via upphettning.